VolteNárodnídemokracii

v komunálních volbách 2018

Volte10

v Chomutově

Volební program

pro Chomutov a Jirkov ke stažení

Volte3

v Jirkově

Národní demokraté Chomutov chtějí znát odpověď

Otevřený dopis ministrům

Národní demokracie sleduje pozorně vývoj událostí ohledně muže z Chomutova, který v loňském roce zastavil střelbou člověka, který na sídlišti Písečná najížděl autem do lidí a způsobeným zraněním podlehl. Se znepokojením jsme poslouchali reakce Cikánů, z nichž se někteří nestyděli rasisticky urážet české obyvatelstvo. Když jsme na toto upozorňovali, vysloužili jsme si sami nálepku rasistů a extremistů, ačkoliv naše záměry byly přesně opačné. Když nyní (téměř po roce) dospěl soud k velmi přísnému rozsudku, zveřejnili jsme petici, která žádala zmírnění trestu. Průvodní text k petici zveřejněný s grafikou na facebooku vidělo téměř půl milionu lidí, reakce byly veskrze pozitivní. I to dokazuje, že nejde o téma úzké skupiny lidí či jen čistě chomutovské, kauza skutečně hýbe celou zemí. Téměř 4 tisícovky odvážných dokonce pod text petice připojily svůj podpis. Odpovědné orgány ovšem mlčí a naopak tak zavdávají příčinu tomu, aby kolem případu vznikaly další pochybnosti. Obrátili jsme se proto nyní na ministry vnitra a spravedlnosti, jejichž agend se případ dotýká, s žádostí o jasná stanoviska. Dočkáme se jich?

Text otevřeného dopisu:

Vážený pane ministře vnitra, vážený pane ministře spravedlnosti,

minulý měsíc vynesl soud rozsudek nad mužem, který v loňském roce několika ranami zastavil na chomutovském sídlišti Písečná řidiče, který na chodníku najížděl autem do lidí. Stalo se tak v nočních hodinách, kdy zmíněného střelce vzbudil hluk před domem, kde bydlel. Nyní má podle rozsudku jít na 12 a půl roku za mříže.

Nelze si nevšimnout podobnosti s případy, kdy v západoevropských státech najížděli do lidí teroristé auty, nejnověji však také třeba v Kanadě. Připomeňme, že při jednom z těchto útoků pod koly kamionu na vánočních trzích v Berlíně zemřela také občanka České republiky. V chomutovském případě však o teroristický čin nešlo, ukázalo se, že řidič dodávky najíždějící do lidí (z většiny svých příbuzných) byl pod vlivem drog a činil tak kvůli rodinné hádce. To však těžko mohl v časové tísni v onen osudný okamžik zkoumat muž, který se rozhodl své sousedy bránit legálně drženou zbraní. Policie a soudy potřebovaly od počátku vyšetřování k rozsudku téměř jeden rok, on se musel rozhodnout ihned.

Ještě v červnu 2017 se zdálo, že stát stojí na straně občanů odhodlaných hájit svá práva před teroristy. Sněmovna schválila návrh ústavního zákona, podle kterého budou mít vlastníci legálně držených zbraní možnost zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti země. Chybí nám proto nyní jasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů našeho státu, která by občanům určila jasné mantinely, jak v podobných případech reagovat, a pomohla tak předejít dalším tragédiím.

Jsme svědky více než půlročního handrkování, veskrze už trapného a nechutného, o podobě vlády s důvěrou, o skutečně důležitých otázkách pro stabilní fungování České republiky a její bezpečnosti však představitelé státu mlčí. Obracíme se proto na Vás jako zástupce občanů s žádostí o jasná a pevná stanoviska.

S ohledem na chomutovský případ nás zejména zajímá:

  • - Jak rozlišit teroristický útok od banálního bláznovství zfetovaného jedince, mají-li stejný průběh?
  • - Jak se mohou lidé v ohrožení života bránit před příjezdem Policie ČR útokům, aby jim nehrozilo mnohaleté vězení, pokud zákony o krajní nouzi a nutné obraně neberou soudy v potaz?

Věříme, že odpověď na tyto dvě zásadní otázky může zamezit dalším tragédiím. Považujte, prosím, tento náš dopis za otevřený.

V Chomutově dne 7.5.2018.

Za Národní demokracii Chomutov

Jakub Grus v. r.

Jan Mrázek v. r.

Možnost komentovat naleznete na našem facebookovém profilu Národní demokraté Chomutovsko.

Chomutov z druhé stránky 3

Město vypleněné vlastními vladci?

Podpořili jsme zoopark

v Chomutově

Chomutovská Národní demokracie se stala sponzorem mývala severního v místním zooparku. Ten byl zařazen Evropskou unií na seznam invazivních zvířecích druhů určených na území unie k vyhubení, včetně jedinců chovaných v zajetí v zoologických zahradách.

Tímto krokem chceme nejen podpořit místní zoopark, ale také upozornit na jednání EU, která chce na straně jedné vyhubit invazivní zvířata chovaná v zoo a na straně druhé podporuje masovou invazi lidí z jiného kulturního a sociálního prostředí, a podporuje nahrazování domácího evropského obyvatelstva těmito imigranty.

Prosazujeme

a odmítáme...

Chomutov z druhé stránky 2

Černých skládek stále přibývá

Jsme na Facebooku

Přidejte se k nám

Jsme na Face-
booku

Přidejte se k nám

O nás

Co je Národní demokracie?

Národní demokracie je konzervativní a vlastenecká strana hlásící se k odkazu anticko-křesťanské civilizace. Jejím hlavním cílem je ochrana národních zájmů a tradičních hodnot, které jsou základem lidského společenství (tradiční rodina, sebevědomý národ, víra, tvořivá práce). Právě tyto hodnoty jsou v současnosti účelově rozkládány a likvidovány, neboť byly po staletí garanty skutečné svobody člověka. Praktickým projevem našeho národoveckého přesvědčení je naléhavé vědomí důležitosti okamžitého odchodu České republiky z Evropské unie. Jedině tak může být našemu státu navrácena ztracená suverenita a nezávislost. Nehodláme čekat na rozpad tohoto „žaláře národů“, k němuž dříve či později nevyhnutelně dojde. Už od této chvíle chceme sami určovat budoucí osudy své vlasti.

Národní demokracie chce chránit a rozšiřovat národní zdroje – pěstovat zdravý duševní stav národa, lásku k vlasti, znalost vlastní identity a historie. Chce vést k vědomí zodpovědnosti současných generací vůči generacím předků i generacím potomků, protože budoucnost našeho národa tkví v pevné pospolitosti a národní solidaritě. Uvědomujeme si rovněž důležitost ochrany zdrojů národního bohatství, jako je zemědělská půda, pitná voda či energetika. Tyto strategické zdroje a vůbec bohatství celé země musejí zůstat v českých rukou.

Podle Národní demokracie je základem národního uvědomění sdílení společné historie, kultury, tradic a jazyka. Není šovinistická ani xenofobní, nestaví se odmítavě k cizincům ani jimi nepohrdá. Považuje však za nezbytné ponechat vedení země předním mužům našeho národa, kteří nejlépe ztělesňují jeho český a slovanský charakter.

Národní demokraté hodlají řešit zvyšující se problém rostoucího sociálního napětí mezi občany. Nesouhlasíme s tím, že jsou národní zájmy pod pláštíkem politické korektnosti ohrožovány chráněnými menšinami, čímž je nám na úkor naší přirozenosti vštěpován odlišný systém hodnot. Je třeba zrušit pozitivní diskriminaci. Rovnost před zákonem musí existovat i přes sociálně-kulturní rozdíly jedinců. Současný právní řád je zcela nepřehledný a řadovému občanovi nesrozumitelný. Proto chceme výrazně zjednodušit legislativu, a zajistit tak vymahatelnost práva. Ta je totiž předpokladem spravedlnosti.

Národní demokracie chce bránit zemi před všemi rozkladnými vlivy. Mezi ně patří zhoubné pokrokářské ideologie, masová imigrace, mediokracie, činnost cizích zpravodajských agentur, polotajných spolků, zahraničních nevládních organizací a vlivových think-tanků, nadnárodních korporací či mezinárodních bankéřských domů.

Národní demokraté nevěří módním řečem o nutnosti štíhlého a malého státu. Naopak jsme přesvědčeni, že stát má být dostatečně silný, aby se dokázal postavit agresivní a rozvratné politice zahraničních mocností. Stát musí mít tolik pravomocí a prostředků (včetně silné armády), aby spolehlivě ochránil své občany a své zájmy. Zároveň však musí ctít svobodu a soukromí jednotlivce, které jsou dnes opět vážně ohroženy. Nedovolíme, aby byli lidé ve svém soukromí, na něž mají výsostné právo, sledováni státem.

V etických a morálních otázkách národní demokraté zastávají konzervativní pozice. V oblasti ekonomické rozhodně nebudeme podporovat současný západní model, který vyhovuje hlavně spekulantům, bankéřům a globální oligarchii. Naším cílem naopak je vrátit se k prověřené a stabilní kryté měně. Ctíme zásadu: Utratit můžeme jen tolik, kolik máme. Podporujeme nízké daně a úspory veřejných prostředků. Hospodaření státu by mělo být vyrovnané, aby země nebyla zadlužena u mezinárodních bankovních kartelů a nehrozilo její rozprodávání.

Národní demokraté jsou v zájmu českého národa připraveni spolupracovat se všemi silami doma i v zahraničí. Jen společnými silami lze porazit světovládné temné síly, jejichž cíl je jeden jediný – zotročení starobylých a kdysi mocných evropských národů a úplné ovládnutí každého z nás. V boji s odvěkým Zlem nehodláme ustupovat! Vy ano?

Kontakt

Národní demokraté Chomutovsko

info@ndcv.cz